Profil společnosti

Společnost Čistá Plzeň s.r.o., člen skupiny Plzeňská teplárenská, a. s. zajišťuje přípravu a od 1. 9. 2015 následné zajištění a organizaci nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně na základě smlouvy, která byla uzavřena v červenci 2009 mezi Statutárním městem Plzeň a Plzeňskými komunálními službami s.r.o., což je bývalý název současné společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

Účelem této smlouvy je zajištění plnění povinností objednatele (Statutární město Plzeň) vyplývajících z platné legislativy. Jejím předmětem pak je zavedení a organizace celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem, s prioritním zpracováním využitelných složek komunálního odpadu (s výjimkou odpadů z čištění veřejných komunikací a prostranství, odpadů z údržby veřejné zeleně včetně hřbitovů, odpadů odložených do košů na psí exkrementy, odpadů z čištění kanalizací a kalů ze septiků a žump) na území statutárního města Plzně. 

Historie společnosti

Původní společnost Plzeňské komunální služby s.r.o. byla založena rozhodnutím Zastupitelstva města Plzeň v listopadu 2008 za účelem přípravy zavedení celoměstského systému nakládání s komunálním odpadem.

V říjnu 2013 se stala jediným společníkem Plzeňská teplárenská, a.s. Hlavní činnost společnosti nedoznala v této souvislosti žádných změn.

V únoru 2015 pak došlo ke změně jména společnosti na dnešní jméno Čistá Plzeň, s.r.o. a ke změně sídla na ulici Edvarda Beneše 23, 301 00 Plzeň. Původní jméno společnosti bylo současně z Obchodního rejstříku vymazáno.

Orgány a vedení
společnosti

Valná hromada
Jediným společníkem je Plzeňská Teplárenská, a.s. se sídlem Doubravecká 1, 301 00 Plzeň, jejíž představenstvo vykonává funkci nejvyššího orgánu společnosti – valné hromady.

Statutární orgán
Ve funkci statutárního orgánu působí jednatel Otakar Horák.
Seznamte se

Vedení společnosti

Kontakty