1. Provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně

Společnost Čistá Plzeň, s.r.o. zajišťuje na základě smlouvy s městem Plzeň od 1. 9. 2015 provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města. Provoz systému nakládání s komunálním odpadem na území města Plzně bude zajišťován v souladu s obecně závaznou vyhláškou statutárního města Plzně číslo 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem. Komunálním odpadem je veškerý odpad, který produkují fyzické osoby na území obce a obec má ze zákona povinnost zabezpečit jeho sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování v souladu s § 17 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.

Součástí systému je:

 1. Svoz a využití/odstranění směsného komunálního odpadu (černé/šedé) nádoby
 2. Svoz a využití tříděných složek komunálního odpadu v následujícím rozsahu:
 • papír a lepenka (modré nádoby)
 • plasty a nápojové kartóny (žluté nádoby)
 • sklo (zelené nádoby)
 • biologicky rozložitelný komunální odpad (hnědé nádoby, sběrné dvory)
 • kovy železné i neželezné (sběrné dvory)
 • textilní materiály (sběrné dvory, kontejnery charitativních organizací)
 1. Sběr a předání ke zpracování elektrotechnického odpadu v rámci kolektivních systémů zpětného odběru (sběrné dvory)
 2. Sběr a využití/odstranění objemného odpadu (sběrné dvory, velkokapacitní kontejenery)
 3. Sběr a odstranění nebezpečných odpadů (sběrné dvory, mobilní svoz)
 4. Provoz odpadkových košů
 5. Sběr a využití/odstranění stavebního odpadu (sběrné dvory)
 6. Úklid černých skládek
SVOZOVÝ PLÁN PODLE MĚSTSKÝCH OBVODŮ PLATNÝ OD 28.9.2015

MO Plzeň 1

(Lochotín)

MO Plzeň 2

(Slovany)

MO Plzeň 3

(Centrum)

MO Plzeň 4

(Doubravka)

MO Plzeň 5

(Křimice)

MO Plzeň 6

(Litice)

MO Plzeň 7

(Radčice)

MO Plzeň 8

(Černice)

MO Plzeň 9

(Malesice)

MO Plzeň 10

(Lhota)

Vážení majitelé a správci nemovitostí. Naše společnost, Čistá Plzeň, s.r.o., od 28. 9. 2015 mění svozové plány, což může znamenat změnu dne svozu Vaší nádoby. Současně s tímto opatřením nejsou v takové případě od 28. 9. 2015 do doby jejich výměny platné samolepky na Vašich nádobách s vyznačením dne svozu.
Svozový den zjistíte, když kliknete na Vámi vybraný městský obvod, poté si vyberete oblast, ve které bydlíte, a v tabulce žluté okénko označuje den svozu. Omlouváme se Vám za komplikace při zavádění nového svozového plánu, který je pro stabilizaci celého systému zcela nezbytný. Děkujeme za pochopení a spolupráci.


2. Doplňkové komerční služby k systému nakládání s komunálním odpadem

 

Společnost dále bude zajišťovat doplňkové komerční služby (hrazené mimo systém nakládání s komunálním odpadem):

 

 • Zanáška/vynáška nádob
 • Odemykání/zamykání nádob
 • Úklid stanoviště
 • Pytlový sběr odpadu, který se krátkodobě mimořádně nevejde do sběrných nádob

V souladu s § 17 zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění mohou původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu z činnosti právnických osob a fyzických osob oprávněných k podnikání, využít systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem na základě smlouvy uzavřené s obcí.

Poskytování komerčních doplňkových služeb k SNKO bude zahájeno od 1. září 2015.

Objednání těchto služeb bude možné od 1. srpna 2015 výhradně na Zákaznickém centru, Edvarda Beneše 430/23, v sídle společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.

Formulář na poskytnutí komerčních doplňkových služeb A (DOCX) - práce s nádobou, odemykání/zamykání objektu

Formulář na poskytnutí komerčních doplňkových služeb B (DOCX) - mimořádný svoz, úklid stanoviště

Poskytované nádoby (DOCX)


3. Komerční služby

 

Společnost zajišťuje komerční služby zejména v oblasti komplexního nakládání s komunálním odpadem, odborného a organizačního poradenství a pořádání konferencí a seminářů. V případě zájmu o tyto služby nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech.

Poskytování komerčních služeb bude zahájeno od 1. září 2015.

Objednání těchto služeb bude možné od 1. srpna 2015 výhradně na Zákaznickém centru, Edvarda Beneše 430/23, v sídle společnosti Čistá Plzeň, s.r.o.


4. Ceník doplňkových komerčních služeb a komerčních služeb


Ceník služeb ke stažení (PDF)

Ceník služeb pro podnikatele (PDF)


5. Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky