Registrace nemovitosti
1Co je to registrace?
Registrace k poplatku za komunální odpad je právní úkon, kterým je vlastník nemovitosti, ve které vzniká komunální odpad (tj. odpad z činnosti fyzických osob nepodnikajících), povinen se zaregistrovat do městského systému nakládání s komunálním odpadem. Registrace proběhne na základě vyplnění a odevzdání přihlášky k registraci. Přihlášku si můžete volně stáhnout z internetu. • https://epo.plzen.eu/irj/portal/anonymous
http://www.cistaplzen.cz/ke-stazeni/ Bližší informace k životní situaci plátce poplatku za komunální odpad naleznete na této adrese: https://soubor.plzen.eu/situace/default/370
2Kdo se musí registrovat?
Zaregistrovat se musí každý plátce, tj. vlastník nemovité věci, ve které vzniká komunální odpad (tj. odpad z činnosti fyzických osob nepodnikajících), či jde-li o budovu, ve které vzniklo společenství vlastníků jednotek, toto společenství. Jde-li o budovu, kde nevzniklo společenství vlastníků, musí si vlastníci zvolit jednoho zástupce, který se zaregistruje. Bližší informace k životní situaci plátce poplatku za komunální odpad naleznete na této adrese: https://soubor.plzen.eu/situace/default/370
3Podnikám, musím se také registrovat?
Ne, podnikajících, živnostníků firem apod. se tento proces netýká. I oni se však mohou k systému připojit, naprosto dobrovolně, ale již na komerční bázi. V takovém případě můžete volat na bezplatnou informační linku 800 44 11 11 nebo navštívit zákaznické centrum společnosti Čistá Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, kde Vám poskytnou další informace a se vším ochotně pomohou.
4Kde a jak se mohu registrovat?
Vyplněnou a podepsanou přihlášku můžete:

• Odevzdat na podatelně Magistrátu města Plzně – Škroupova 5
• Poslat e-mailem, pokud máte funkční elektronický podpis
• Poslat pomocí datové schránky, pokud ji máte.
5Když si nebudu vědět rady, pomůže mi někdo?
Můžete kontaktovat přímo Magistrát města Plzně, odbor účtování a daní, kancelář číslo 1 v přízemí Škroupova 5, Plzeň, tel. 378 034 648 nebo společnost Čistá Plzeň, zákaznické centrum Edvarda Beneše 430/23 nebo bezplatná linka 800 44 11 11.
6Budu mít zpětnou vazbu, že jsem zaregistrován?
Ano, v případě splnění všech podmínek Vám přijde na Vámi uvedenou adresu rozhodnutí o registraci, kde budou uvedeny Vámi registrované nemovitosti a k nim objednané nádoby. V případě, že bude nutné k Vaší žádosti ještě něco doplnit, budete Magistrátem města Plzně kontaktování na Vámi uvedených kontaktech.
7Mému domu nebylo přiděleno číslo popisné/orientační ani evidenční. Je možné se zaregistrovat?
Ano, registraci lze provést i na parcelní číslo pozemku.
8Musím mít svoji vlastní nádobu nebo ji dostanu v rámci služby?
Nádoba Vám bude po úspěšném provedení registrace zdarma přivezena. Není možné používat v rámci systému vlastní nádoby.
9Jaká bude splatnost a výše poplatku?
Splatnost poplatku za komunální odpad je stanovena vyhláškou města Plzně takto:
do 15. května kalendářního roku za období od 1. ledna do 30. června
do 15. listopadu kalendářního roku za období od 1. července do 31. prosince

Výše poplatku na každé období činí:

objem nádoby (v litrech) frekvence svozu / výše poplatku za 6 měsíců
26 42 52 104 156
1x za 14 dní kombinovaný 1x za týden 2x za týden 3x za týden
120 366 552 606 1272  -
240 666 912 1158 2244 3024
1100 2004 2748 3498 6258 9852
10Budu si moc objednat mimořádný svoz komunálního odpadu?
Ano, ale pouze na základě objednávky a úhrady dle ceníku doplňkových služeb. Mimořádný svoz není součástí služeb krytých zaplaceným poplatkem. Další možností je pak možnost zakoupit si 60 litrový zavazovací pytel označený logem společnosti Čistá Plzeň, s.r.o. Do něj lze uložit směsný komunální odpad a uložit jej ve svozový den vedle popelnice. Takto označené pytle budou odvezeny při pravidelném svozu odvezeny. Je to ideální řešení pro nahodile zvýšené množství vámi produkovaného komunálního odpadu.
11Je-li více spoluvlastníků jedné nemovitosti, musí registraci provést každý z těchto spoluvlastníků zvlášť nebo stačí, když registraci provede pouze jeden?
V případě spoluvlastnictví jedné nemovitosti více vlastníky postačí, když registraci provede pouze jeden ze spoluvlastníků. Samozřejmě je možná i varianta, kdy část spoluvlastníků se registruje společně a část individuálně nebo každý spoluvlastník provede registraci individuálně.
12Jakým způsobem bude možné poplatek uhradit?
Poplatek bude možné uhradit převodem z účtu, složenkou na České poště nebo v hotovosti na pokladně Magistrátu města Plzně, náměstí Republiky 16.
13Budu dopředu informován o blížící se platbě poplatku?
Prozatím budete na blížící se platbu písemně upozorněni správcem poplatku, tj. Magistrátem města Plzně. Můžete také zvolit elektronickou formu zasílání předpisu poplatku.
14Komu poplatek za komunální odpad platím?
Veškeré platby od vlastníků nemovitostí, resp. občanů v rámci systému nakládání s komunálním odpadem jsou příjmem města Plzně v režimu daňové správy. Nejsou tedy v žádném případě příjmem společnosti Čistá Plzeň. Poplatek je hrazen za komplexní služby celého systému, tj. i za sběr tříděných složek komunálního odpadu, provoz sběrných dvorů apod. Nelze tedy žádat vrácení poměrné části poplatku v případě neprovedení svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice). Tuto skutečnost je nutné řešit přímo a bez zbytečného prodlení se společností Čistá Plzeň. Jako řešení je v případě oprávněné reklamace proveden náhradní svoz.
15Jak se řeší nemovitost, která není zaregistrována?
Po prověření Magistrátem města Plzně, zda v nemovitosti vzniká komunální odpad je v případě pozitivního zjištění majitel nemovité věci vyzván k registraci a pokud ani na tuto výzvu nereaguje je zaregistrován z moci úřední.
Sběrné nádoby, velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory
1Kde zjistím informace o svozovém dni otevírací době sběrných dvorů a přistavení velkoobjemových kontejnerů?
Na našich stránkách http://www.cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/. Svozové dny jsou rozděleny podle městských obvodů a součástí každého rozpisu svozových dní je orientační mapka lokality, kde se nachází Vaše ulice. Kliknutím na příslušný městský obvod se rozbalí podrobné rozdělení celé městské části. Pokud si nejste jisti umístěním Vaší nemovitosti do příslušné oblasti, doporučujeme vyhledat konkrétní adresu v některém z mapových portálů (např. mapy.cz, google.cz/maps) a porovnat s naší orientační mapkou. Dále můžete využití naší bezplatné informační linky 800 44 11 11.
2Jak postupovat v případě reklamace svozu?
Reklamaci svozu je možné uplatnit telefonicky na bezplatné zákaznické lince 800 44 11 11, osobně v zákaznickém centru společnosti Čistá Plzeň, Edvarda Beneše 430/23 nebo e-mailem na info@cistaplzen.cz. Reklamaci svozu uplatněte co možná nejdříve, nejpozději však následující den, kdy měl svoz nádoby proběhnout. Upozorňujeme, že sofistikovaný logistický a informační systém společnosti Čistá Plzeň umožňuje díky sledování mnoha dat a parametrů o činnosti vozidla a posádky téměř s jistotou určit, zda svoz skutečně proveden nebyl.
3Jak postupovat v případě poškození nebo odcizení nádoby?
V případě poškození nebo odcizení nádoby kontaktujte naše zákaznické centrum na telefonní lince 800 44 11 11, e-mailem info@cistaplzen.cz nebo osobní návštěvou na adrese Edvarda Beneše 430/23. Při odcizení nádoby bude vždy vyžadováno hlášení na příslušné oddělení Policie ČR. Opakované případy odcizení v krátkém časovém horizontu budou dále prošetřovány a případné náklady na výměnu nádoby mohou být předepsány vlastníkovi nemovitosti.
4Co mám dělat, když potřebuji změnit počet, četnost nebo velikost nádob na směsný komunální odpad (černé popelnice)?
V případě, že jste vlastník nemovitosti vyplňte a odevzdejte změnový formulář stejně jako při první registraci (viz Kde a jak se registrovat?). Bližší informace naleznete na adrese https://www.plzen.eu/obcan/urad/vyridte-si-na-uradu/o_24/skupina_mmp/oblast-odpady-24.aspx. V opačném případě požádejte vlastníka nemovitosti o navýšení počtu, četnosti nebo velikosti nádob.
5Co mám dělat, když požaduji nové stání, úpravu počtu či četnosti svozu nádob na separovaný odpad?
Společnost Čistá Plzeň provádí svozy na základě objednávky města Plzně. Tento požadavek proto musíte uplatnit u Magistrátu města Plzně, Technický úřad (kontaktní osoba Ing. Sýkora, sykoraf@plzen.eu, +420 378 034 052). Váš požadavek bude posouzen a následně rozhodnuto o případném zařazení do objednávky města Plzně.
6Na stanovišti je nedostatečná kapacita nádoby na biologicky rozložitelný komunální odpad?
Při posuzování dostatečné kapacity u hnědých nádob na biologicky rozložitelný komunální odpad je nutné posoudit o jaký druh odpadu se jedná. Nádoby jsou totiž primárně určeny pro odkládání omezeného množství drobného kuchyňského odpadu, a nikoliv velkého množství zahradního odpadu. Zahradní objemný bio odpad patří do sběrného dvora nebo velkoobjemového kontejneru na bio odpad, které přistavuje dle harmonogramu, který naleznete na stránkách http://www.cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/velkoobjemove-kontejnery-a-mobilni-svoz-nebezpecnych-odpadu/.
7Mohu nádobu umístěnou na společném stání separovaného sběru odpadů využít pouze pro svojí vlastní potřebu – umístit na svůj pozemek?
Místa separovaného odpadu, kterých je v našem městě více než 850, objednává město Plzeň a provozuje společnost Čistá Plzeň. Tato vybraná místa jsou vždy na veřejně dostupném stanovišti a slouží všem občanům, nikoliv jednotlivcům, zdarma. Není tedy možné nádoby z těchto stanovišť jakkoliv přemisťovat, byť dočasně, a používat pro svoji výhradní potřebu. V případě, že požadujete nádobu na separovaný odpad k Vaší nemovitosti, musíte si sjednat smlouvu se společností Čistá Plzeň, s.r.o., jako doplňkovou službu za příslušnou úhradu. Ceník komerčních služeb je k dispozici na našich stránkách http://www.cistaplzen.cz/wp-content/uploads/2015/10/Cenik_01102015.pdf.
8Jak fungují ostatní služby – velkoobjemové kontejnery, sběrné dvory, odpadkové koše a černé skládky?
Veškeré informace o přistavování velkoobjemových kontejnerů a provozu sběrných dvorů naleznete na naší internetové stránce http://www.cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu/ . Upozorňujeme, že některé sběrné dvory mají z technických důvodů omezený sortiment či množství odebíraných odpadů a ve všech SD platí omezení odložení stavební sutě v množství 1 m3 za měsíc. O provoz odpadkových košů na území města Plzně se komplexně stará společnost Čistá Plzeň. Část služeb zajišťuje sama (část MO Plzeň 1, MO Plzeň 2, MO Plzeň 4) a část zajišťuje subdodavatelská společnost Rumpold (MO Plzeň 3 a část MO Plzeň 1). Případné nedostatky ze všech částí města hlaste na mailovou adresu info@cistaplzen.cz nebo na bezplatnou telefonní linku +420 800 44 11 11. Černé skládky, které se nacházejí na městských pozemcích, uklízí po projednání s Magistrátem města Plzně společnost Čistá Plzeň, s.r.o. dle stížností, které jsou hlášeny na naši e-mailovou adresu info@cistaplzen.cz nebo na bezplatnou telefonní linku +420 800 44 11 11. Černé skládky na soukromých pozemcích musí odstranit vlastník příslušného pozemku.
9Jak nahlásit černou skládku?
Černou skládku můžete nahlásit společnosti Čistá Plzeň na zákaznickém centru Edvarda Beneše 430/23, e-mailem info@cistaplzen.cz nebo na bezplatné telefonní lince 800 44 11 11. Dále můžete černou skládku nahlásit přímo Magistrátu města Plzně Ing. Františku Sýkorovi na e-mail sykoraf@plzen.eu nebo telefon 378 034 052. Při hlášení černé skládky uveďte co možná nejpřesnější lokalizaci (ideálně pomocí GPS souřadnic), jaký druh odpadu se na skládce nachází (volný drobný odpad, nábytek, elektro odpad apod.) a o asi jak velké množství odpadu se jedná. Co možná nejpřesnějším hlášením umožníte efektivní plánování úklidu a tím i rychlejší úklid takové skládky.
10Kdo a jak může používat jednorázové pytle na směsný komunální odpad?
Jednorázové pytle na komunální odpad, které lze zakoupit na našem zákaznickém centru, si mohou koupit – jak fyzicky nepodnikající občané – tak podnikatelé. Cena jednoho pytle je 35,-- Kč s DPH včetně nákladů na odstranění odpadu. Podrobný návod na použití obdržíte spolu se zakoupenými pytli. Obecně platí, že pytel je možné odložit v den svozu k nádobě na svozovém místu Čisté Plzně.
11Která společnost zajišťuje svoz komunálního odpadu od občanů?
Svoz komunálního odpadu (tj. odpadu z činnosti fyzických osob nepodnikajících) je zajišťován výhradně společností Čistá Plzeň, s. r. o.. Společnost Čistá Plzeň, s. r. o. je v konečném důsledku vlastněna samotným městem Plzeň a byla za tímto účelem zřízena.
12Mohu si o své vůli vybrat jiného dodavatele služby?
Podle platného zákona číslo 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění je původcem odpadu z činnosti fyzických osob nepodnikajících (tj. od občanů) příslušná obec – v našem případě město Plzeň. Město Plzeň se zároveň stává vlastníkem tohoto odpadu v okamžiku, kdy dojde k jeho odložení na místo k tomu určené. Občan je zároveň povinen odpad třídit a odložit na místo obcí určené. Město Plzeň v rámci naplnění znění zákona vydalo obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně číslo 4/2014, kterou se stanoví systém sběru odpadu. Na základě smlouvy uzavřené mezi městem a společností Čistá Plzeň zajišťuje provoz nového systému od 1. 9. 2015 výhradně tato společnost. V této souvislosti podotýkáme, že společnost Čistá Plzeň je v konečném důsledku vlastněna městem Plzeň. Žádná jiná společnost nemá uzavřenu smlouvu s městem Plzeň a z tohoto důvodu nemůže poskytovat služby v souvislosti s komunálním odpadem z činnosti fyzických osob nepodnikajících. Veškeré platby od vlastníků nemovitostí, resp. občanů jsou příjmem města Plzně v režimu daňové správy. Společnost Čistá Plzeň nemůže výši těchto plateb jakkoliv ovlivnit. Nelze tedy žádat vrácení poměrné části poplatku v případě neprovedení svozu směsného komunálního odpadu (černé popelnice). Tuto skutečnost je nutné řešit přímo a bez zbytečného prodlení se společností Čistá Plzeň. Jako řešení je v případě oprávněné reklamace proveden náhradní svoz.
13Budou se umývat popelnice?
Přestože dosavadní praxe nezajišťovala mytí nádob, společnost Čistá Plzeň v souladu se smlouvou uzavřenou s městem Plzeň bude nádoby vymývat minimálně každé 2 roky. První cyklus mytí nádob byl zahájen v srpnu 2017.
14Kdo je odpovědný za nepořádek kolem popelnic či kontejnerů?
Společnost Čistá Plzeň obsluhuje téměř 22 000 nádob a spolehlivost obsluhy v současné době dosahuje hodnoty 99,9 %, což v průměrném absolutním čísle představuje přibližně 20 nevyvezených nádob týdně. Stav, kdy jsou nádoby na směsný odpad přeplněné, a množství odpadů je i kolem nich, není tedy v drtivé většině nedopatřením společnosti Čistá Plzeň, ale neukázněných občanů, majitelů a správců příslušných objektů. Právě oni jsou odpovědni za zajištění dostatečného počtu a objemu nádob na směsný odpad. Pokud nestačí objem popelnice nebo kontejneru, je potřeba, aby majitel či správce nemovitosti navýšil počet, objem nebo četnost svozu takového stanoviště. Nádoby na separovaný odpad objednává u společnosti Čistá Plzeň město Plzeň a v současné době byla zpracována studie optimalizace celé sítě a na základě jejích výsledků bude postupně kapacita celé sítě navyšována. Zaměstnanci Čisté Plzně uklidí okolí nádob pouze v době pravidelného svozu.
15Jsem majitel bytu, ale nemám trvalé bydliště v Plzni. Mohu odvést odpad do sběrného dvora?
Pro uložení odpadu na sběrném dvoře zdarma je podmínkou trvalý pobyt na území města Plzně nebo prokázání zaplacení poplatku za komunální odpad (předpis platby a doklad o zaplacení, např. pokladní doklad, výpis z účtu). V opačném případě je uložení odpadu na sběrném dvoře zpoplatněno dle platného ceníku.
16Jak probíhá uložení bezplatné uložení odpadu do sběrného dvora?
Po Vašem příjezdu předložte obsluze průkaz totožnosti, ze kterého vyplývá Váš trvalý pobyt na území města Plzně, nebo prokažte zaplacení poplatku za komunální odpad (předpis platby a doklad o zaplacení, např. pokladní doklad, výpis z účtu). Následně postupujte dle pokynů obsluhy. Detailní informace pro odložení odpadu na sběrných dvorech jsou uvedeny na následujících stránkách http://www.cistaplzen.cz/svoz-a-sber-odpadu.
17Co se s odpadem děje?
Směsný komunální odpad je primárně odvážen do Zařízení pro energetické využití odpadů Plzeň. Pouze v případě výpadku, odstávky či zjištění vysokého podílu nehořlavé složky je odvážen na skládku tuhého komunálního odpadu Vysoká u Dobřan. Vytříděné složky komunálního odpadu jsou předávány k dalšímu zpracování a využití příslušnému zařízení. Bližší informace jsou uvedeny na http://www.cistaplzen.cz/co-je-to-odpad-a-kam-s-nim/.
18Kdy a kam mám přistavit nádobu ke svozu?
Svoz odpadu probíhá v některých lokalitách již od 5:00 hodin ráno. Nádobu tedy přistavte nejlépe den předem nebo nejpozději do 5:00 hodin. Nádoba musí být přistavena na veřejně přístupném přehledném místě nejdále 5 metrů od okraje komunikace nebo obrubníku chodníku. Děkujeme Vám, že správným přistavením nádob umožníte bezproblémový svoz a předejdeme tak případným nedorozuměním.
19Na koho se obrátit s požadavkem na koše na psí exkrementy?
Koše na psí exkrementy nadále obhospodařují jednotlivé městské obvody. S Vaší žádostí se tedy obraťte na územně příslušný městský obvod. Kontaktní údaje najdete na následující stránce https://www.plzen.eu/obcan/urad/urady-mestskych-obvodu/urady-mestskych-obvodu-plzen-1-10.aspx
20Kam mohu odložit plechovky?
Plechovky od nápojů a potravin je možné odložit do sběrných dvorů nebo výkupen surovin.
Mohu odložit odpad na kterýkoliv sběrný dvůr bez ohledu na to, na jakém městském obvodě bydlím?
Ano, odpad můžete odvézt do kteréhokoliv sběrného dvora na území města Plzně bez ohledu na obvodní územní příslušnost.
21Jak postupovat při zjištění nekázně občanů nebo zneužívání systému pro občany podnikateli?
Pokud jste zaznamenali neukázněné občany odkládající odpad mimo nádoby k tomu určené nebo podnikatele odkládající odpad do nádob určených pro občany kontaktujte úřad územně příslušného městského obvodu, který je odpovědný za následné řešení zjištěného přestupku. Kontakty naleznete na následující stránce https://www.plzen.eu/obcan/urad/urady-mestskych-obvodu/urady-mestskych-obvodu-plzen-1-10.aspx. Pro úspěšnost v následném řízení se snažte pokud možno závadné chování zaznamenat fotodokumentací, videem či jiným způsobem, ze které bude možné identifikovat pachatele a vlastní přestupek.
22Kdo uklízí drobný nepořádek na veřejném prostranství?
Za úklid a čistotu veřejných prostranství odpovídají jednotlivé územně příslušné městské obvody. Svoje dotazy, připomínky nebo stížnosti řešte tedy s příslušným městským obvodem. Kontakty na jednotlivé městské obvody naleznete na následující stránce https://www.plzen.eu/obcan/urad/urady-mestskych-obvodu/urady-mestskych-obvodu-plzen-1-10.aspx.
23Proč není uklizen odpad u nádob i po odjezdu popelářského vozu?
Posádka popelářského vozu vždy uklízí pouze odpad, který daný vůz v daný den sváží. Pokud sváží například papír, může posádka uklízet pouze papír, protože jakýmkoliv jiným odpadem by došlo ke znehodnocení již sebrané suroviny, což by znamenalo nemožnost tento vytříděný odpad dále využít.
24Proč někdy popelářský vůz na směsný komunální odpad naloží i vytříděný?
Jedná se o případy, kdy vytříděný odpad je neukázněností občanů natolik znečištěn jiným druhem odpadu, že jeho naložení do vozu s vytříděným odpadem by vedlo ke znehodnocení právě svážené suroviny a tím zmaření následného využití celého nákladu. V takové případě je na místo vyslán vůz svážející směsný komunální odpad.
Tříděný odpad
1Kam patří účtenky z termopapíru?
Do směsného odpadu, protože termopapír obsahuje plnidla, která brání rozvlákňovaní. Z toho důvodu ho nelze recyklovat.
2Kam správně třídit ruličky od toaletního papíru a obaly od vajec?
Ruličky od toaletního papíru a obaly od vajíček (jsou vyrobené z nasávané kartonáže) nelze je již znovu recyklovat, a proto patří do bio odpadu. Celulózové vlákno, které je v těchto obalech obsaženo, je již až 7 krát recyklováno, na další recyklaci je příliš krátké a v procesu zpracování dojde k jeho vyplavení do odpadní vody.
3Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a diskety?
Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do papíru a plastové do plastů.
4Patří laminátový papír do papíru?
Nepatří. Jinak do papíru patří papír všeho druhu, kromě polaminátovaného a povoskovaného papíru.
5Kam patří molitan?
V menším množství jej můžete vhodit do směsného odpadu, ve větším množství patří do sběrného dvora.
6Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a mléka?
Krabice například od džusů nebo mléka nazýváme nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat, jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením Nápojový karton. V Plzni patří nápojové kartony do žlutých popelnic na plast – následně se třídí.
7Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej sbírá v rámci separovaného odpadu, obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru a až ve větším množství odevzdat.
8Kam s vyjetým olejem nebo barvou?
Obaly s technickými oleji, barvami, ředidly a jinými chemickými látkami odevzdejte na místa určená ke sběru nebezpečných látek, většinou do sběrného dvora. Oleje se sbírají také na místech zpětného odběru, což mohou být čerpací stanice a autoservisy.